Zpřísnění požadavků na hodnocení budov dle nové ČSN 73 0540-2:2011

14.11.2011 09:51

    Od měsíce října 2011 platí nová norma „Tepelná ochrana budov – Část 2: Požadavky“ s ozn. ČSN 73 0540-2. Touto se nahrazuje norma se stejným označením z 04/2007. Nová norma upravuje požadavky na hodnoty součinitele prostupu tepla, požadavky na teplotu vnitřních povrchů s využitím teplotního faktoru vnitřního povrchu, dále je upraveno hodnocení prostupu tepla obálkou pomocí průměrného součinitele prostupu tepla s využitím referenční budovy.  

    Všechny výše uvedené změny se promítnou ve stavební části nutností dbát nejen na dodržení požadovaných součinitelů prostupu jednotlivých konstrukcí, ale zároveň průměrného součinitele prostupu obálky budovy jako celku.

    Určitě není nutno připomínat, že pro hodnocení obálky je nutno splnit obě tyto podmínky a jednotlivé konstrukce navržené na hranici požadovaných hodnot v konečném výpočtu hodnocení obálky budovy nevyhoví.  

    V rámci našich služeb nabízíme vyhotovení „Průkazu energetické náročnosti budovy“ i „Energetického štítku budovy“, který je více než vhodné ze strany projektanta stavební části řešit již při samotném návrhu jednotlivých konstrukcí tak, aby tyto byly navrženy vzájemně vyváženě, nikoliv aby jedna z konstrukcí byla v rámci úprav navržena s výrazně lepšími tepelně technickými parametry, čímž bude v konečném důsledku podmínka průměrného součinitele obálky budovy splněna, ale na úkor ekonomické stránky výstavby.