Projekt vs. realizace

Pereme se s daty

Pro analýzu, energetickou a ekonomickou studii, si musíme si poradit i tam, kde nemáme dostupná data. Zde nám pro ověření tepelné zátěže okruhu technologického chlazení chyběly průtoky a teploty. Měření probíhalo 14 dní, měřená data průtoku a teploty byla zapisována v kroku po 1 min. Ty jsme zkombinovali s daty odečítanými z technologie – toky materiálu jednotlivými linkami, provozem a výkonem stávajících zdrojů chladu, dalšími teplotami napříč celým systémem a vzniklo téměř nepřehledné množství dat.

V tuto chvíli projekt vstupuje do další fáze, kdy se chystá realizace centrálního zdroje technologického chlazení, na který naváží v příštím roce systémy využití odpadního tepla a jeho postupná distribuce do míst, kde nahradí plynová lokální topidla. Ovšem už první fáze a její monitorovaný provoz jasně ukáže, jaký potenciál tu je v rámci celého roku, včetně všech vlivů výrobního procesu. No a také, zda jsme ta čísla hned na začátku správně sčítali, dělili, odečítali i násobily ty správné sloupečky a řádky😊.

Kamarádíme i s BIM

Jdeme do finiše. Právě dokončujeme projekt profesí ZTI v rámci rezidenčního bydlení v Praze-Letňanech se 140 bytovými jednotkami v prostředí Building Information Modeling (BIM) s nástroji Revit.

Dokumentace je zpracována ve stupni pro provedení stavby (DPS), tedy LOD 350.

Vytápění a chlazení výrobní haly v Borotíně

Vytápění a částečné chlazení prostoru výrobní haly v Borotíně zajišťuje tepelné čerpadlo země/voda v kombinaci s průmyslovými sálavými panely. V otopné období zajistí nízkoteplotní systém sálavými panely tepelnou pohodu v pracovní zóně a v letní období je pomocí pasivního výměníku odváděna tepelná zátěž, teplo odváděno nazpět do vrtu, čímž je efektivně nabíjen pro další zimní sezónu.

Pasivní systém vytápění pouze za provozu oběhových čerpadel na primární straně a sekundární straně výměníku, bez provozu kompresoru. Nízké provozní náklady v kombinaci se zajištěním příjemného pracovního prostředí pro své zaměstnance, jen dokreslují přístup a smýšlení rodinné firmy.

Projekt pro využití šedých vod v Otrokovicích

Projekt pro využití šedých vod byl zrealizován dle našeho návrhu v průmyslovém závodě v Otrokovicích. Nový objekt šaten pro směnný provoz ve výrobním závodě umožnil vybudování odděleného systému kanalizace s oddělením vod šedých a systému rozvodu užitkové vody rozvádějící vodu bílou ke splachovačům. Denní kapacita upravené bílé vody činí 10 m3/den. Bude využita pro splachování a také doplňována do otevřeného systému chlazení technologie výroby.

Prostor pro umístění technologie v novém objektu šaten byl vcelku stísněný, přesto je zde na malém prostoru umístěno vše, pro plně automatický provoz zařízení – od úpravny vody, ATS až po hygienické zabezpečení. Voda je nedílnou součástí našeho života a v našich zeměpisných podmínkách si zatím mnoho z nás nepřipouští, že je nezbytné začít s ní šetřit dříve, než se stane limitující pro rozvoj průmyslu, či omezující pro „normální“ život v rezidenčních oblastech. Splachování pitnou vodou je velmi drahý luxus, který nás dříve či později dostihne.

Strojovna rodinné vily s bazénem

I strojovna technologiemi nabitého domu, může ve výsledku působit přehledně a čistě. Do této se vešlo tepelné čerpadlo země/voda, R+S primárního okruhu, příprava teplé vody, bazénová VZT jednotka, 2xVZT jednotka pro větrání obytných zón, filtrace venkovního brouzdaliště a systém pro využití srážkových vod k závlaze zahrady.

Již stačí doplnit jen pár popisek pro pána domu a provozní řád/návod k použití.

Projekty využití odpadního tepla v průmyslu

V současné době pracujeme na několika projektech v průmyslové sféře, které spojuje myšlenka využití odpadního tepla. Každý z nich má opravdu veliký potenciál v rámci významné energetické úspory a dopadů nejen do ekonomického řešení problémů současného průmyslu, ale rovněž jejich energetické bezpečnosti. Přesto myšlenka změny pohledu na „odpadní“ teplo, dozrává až nyní, když i tento sektor pocítil vysoké ceny vstupních energií. Bohužel v řešení této problematiky, neexistuje jednoduchý mechanismus jak problém rychle a jednoduše zrealizovat. Vedle minima vstupních dat a jednoznačně definovaných okrajových podmínek, chybí i základní přehled o využitelném množství energie. V moderním průmyslu se ve výrobním procesu měří asi úplně vše….. počet pracovníků, spotřeba výrobního materiálu, počet vyrobených součástech i těch, které neodpovídají požadovaným parametrům atd… , ale energetické toky pro samotný provoz výrobního objektu, skladovacích hal, administrativního zázemí prostě chybí.

On tedy v této části systému většinou chybí jakýkoliv řídící systém, byť se kolikráte jedná o zdroje v řádech MW. Je třeba mít na zřeteli, že myšlenka investice do energeticky úsporných opatření, vyžaduje vedle alokace finančních vstupů v řádech vyšších milionů Kč, především dostatek času na jeho přípravu, protože zajištění základního kontinuálního měření energetických toků, analýzy dat a následně optimalizovaný návrh koncepce, znamená v čase několik týdnů, či spíše měsíců práce. Příští rok bude tedy ve znamení zajímavé práce na využití odpadního tepla z technologického chlazení, spalinových cest i odběru tepelné energie vypouštěným odpadním vodám.

Zahájení prací pro vyhodnocení vrtů, TČ země/voda 3×80 kW

V Čejkovicích, v jedné z největších oblastí pěstování vína v Česku, byly zahájeny vrtné práce s následným vyhodnocením TRT testů, pro instalaci tepelných čerpadel země/voda o výkonu 3×80 kW.

TČ budou monovalentním zdrojem pro vytápění, přípravu TV a hlavním zdrojem pro chlazení celé přístavby areálu s energeticky vztažnou plochou téměř 8.000 m2.

Projekty pro využití šedých či srážkových vod

V čím dál větší míře řešíme projekty, jejichž součástí je myšlenka využití šedých vod nebo dešťových vod. Investoři již nehledí, jen na základní energetické bilance, protože s většími nároky na tepelně technické parametry obálky budovy (budovy s téměř nulovou spotřebou energie) se právě nároky na vytápění, chlazení snižují, ale jejich myšlenky se nyní upínají ke snížení potřeby pitné vody. Takové technologie projekt v rámci hodnocení ekologické zátěže významně posouvají o několik kroků dále. Je ovšem třeba počítat s prostorem pro umístění technologie, stejně tak jako více potřebného místa pro instalace a hygienické zajištění kvality pitné vody, které předpisy pro komerční objekty i bytovou výstavbu definují.

Kvalitní a technicky precizní řešení nabízí např. výrobky www.koncept-ekotech.com. Technologií využití šedých vod uspoří uživatelé bytového domu cca 40% potřeby pitné vody. U větších aplikací se již návratnost stává velmi zajímavou. U objektů, kde se potkáváme s využitím dešťových, především pro splachování a zálivku zeleně v okolí zástavby, může být tím hlavním impulsem, třeba i významné omezení možnosti odvádět srážkové vody do kanalizace, nebo špatné podmínky pro zasakování v místě výstavby.

Boskovice – Využití odpadního tepla a kompletní modernizace administrativní část

V roce 2017 jsme zahájili práce na projektové dokumentaci, která byla podkladem pro využití odpadního tepla z technologie výroby v průmyslové hale v Boskovicích. Odpadní teplo je využíváno celoročně. V otopném období je energie využívána pro vytápění průmyslové haly, administrativní části a přípravu teplé vody. Mimo topnou sezónu je využívána pro přípravu teplé vody, ale také díky absorpční jednotce k přeměně na energii pro chlazení administrativní části. 

Výměník spaliny / voda o výkonu až 354 kW. Spaliny odváděné z technologie pecí o teplotě těsně pod 400 °C, předávají část energie k dalšímu využití pro provoz budovy. Technologie je v provozu cca 5 dní v týdnu, 24 hodin denně, tepelná energie je akumulována v zásobnících tepla o celkovém objemu 16 m3. Jeho hlavní funkcí je vyrovnávat rozdíly v odběrové křivce tepla během dne a také akumulace tepla pro vytápění objektu administrativní části během víkendu. Nabíjení a vybíjení akumulace je řízené, aby bylo maximálně využito v zimní období, v letní období je hlavním kritériem konstantní teplota na vstupu do absorpční jednotky, proto je využívána jen malá část akumulace, aby tepelné ztráty zásobníků zbytečně nezatěžovaly své okolí.   

 

Okruh využití odpadního tepla je z bezpečnostních důvodů oddělen od topného systému administrativní části deskovým výměníkem. Jako bivalentní zdroj je využito plynových kondenzačních kotlů – 2ks původních kotlů + 1 ks doplněný.

V letní období je tepelná energie výměníku využívána pro výrobu energie pro chlazení budovy. Tento proces probíhá v absorpční jednotce, kde vstupní parametry činí QT=283 kW s teplotním spádem 90/70°C, na výstupu okruhu chlazení máme k dispozici QCHL218 kW, s teplotním spádem 5/10°C.

Energie mezi-okruhu je mařena v chladící věži, umístěné na střeše objektu. Hlavním vstupem pro tento způsob výroby chladu je tedy především doplňování a úprava vody pro chladící věž, která je v tomto případě dodávána z vlastního zdroje, tj. nikoliv pitná voda z veřejného řadu. 

Pro doplnění k administrativní části – celá budova je nuceně větrána s využitím rekuperace tepla. Jedná se o prostory kanceláří, laboratoří, šaten, jídelny a dalších provozů, které jsou rozděleny do několika funkčních celků. Tyto jsou větrány celkem 4 ks VZT jednotek umístěných na střeše objektu.  

Rekonstrukce zdroje tepla – Brno

Na konci roku 2018 jsme zpracovali projektovou dokumentaci na výměnu zdroje tepla administrativního objektu. Jednalo se o plynovou kotelnu III. kategorie , kde byl hlavním zdrojem tepla plynový kondenzační kotel o výkonu 90 kW, doplněný plynovým zásobníkovým ohřívačem o výkonu 14 kW. Nutno podotknout, že příprava teplé vody byla zajišťována i pro druhou část areálu, která je významně větší. Je instalován solární termický systém pro předehřev teplé vody a plynovým ohřívačem byl prováděn pouze případný dohřev.

Nově navržené řešení se dvěma plynovými kotli, která jsou zapojeny v kaskádě zajišťuje zdroj tepla pro vytápění i přípravu teplé vody. Nový řídící systém navíc umožňuje krýt výkonem solárního systému i tepelné ztráty rozsáhlého systému cirkulace teplé vody. Realizace díla se zhostila realizační firma moderním způsobem, kdy většinu rozvodů připravila dílensky a následně smontovala na místě.

Původní stav:

Nový stav:

Rekonstrukce ZŠ Brno

V roce 2016 jsme se pustili do projektu rekonstrukce školy v Brně. Zpracovali jsme části zařízení pro vytápění staveb, vzduchotechnická zařízení, systém měření a regulace, který navazoval na projekty kompletní revitalizace vnitřních prostor a snížení energetické náročnosti objektu.

Vcelku čerstvá vyhláška o zajištění kvality vnitřního prostředí v prostorech pro vzdělávání, provedená dle metodiky, vypadala v té době velmi přísně, obzvláště u objektu, kde nebylo možné řešit centrální VZT jednotky. Bylo nutné celý systém rozdělit a ve finále navrhnout 26 ks malých jednotek pro větrání učeben i prostorů školky. Většinou se jednalo o několik učeben sdružených do jednoho systému. Když rekonstrukce, tak od podlahy až po střechu. Takže plnohodnotné větrání prostor tělocvičen, kuchyně, jídelny a sociálních zázemí.

K tomu se přidala kompletní výměna technologie výměníkové stanice v 1.PP, napojená na CZT. Výsledek, který tehdy vypadal, že zůstane díky svému rozsahu a ceně jen na papíře, je v těchto dnes dokončován. Realizace trvala skoro 2 roky.

Věříme, že tak jako nás těší proměna projektu ve skutečnost, kdy jsme si i na vlastní oči v rámci autorského dozoru sledovali jeho postupné kroky v několika fázích, se stejně budou radovat i děti a učitelé, kterým právě v této době přinese prostor pro klidnou a bezpečnou výuku. Decentralizace systému VZT, která se v první fázi tvářila jako silný handicap, je nyní naopak velkou devízou.

Původní stav:

Realizace projektu úspory energie Stráž nad Nisou

V těchto dnech je spouštěn do provozu výměník pro využití odpadního tepla pro zpětné využití pro technologii, 

absorpční chlazení technologických procesů a přebytky tepla pro vytápění prostor výroby a admin. objektu.

Nový stav:

Modernizace VS z pára/voda na horká voda/voda

V rámci přelomu jara a léta 2018 jsme připravili projektovou dokumentaci na modernizaci výměníkové stanice v rámci Porodnice – Obilní trh, Brno. Dokumentace zahrnovala kompetní přechod z primárního média, kterým byla středotlaká pára, na horkovodní primární síť. Vzhledem ke specifickému.

charakteru objektu a provádění prací na začátku topné sezony, bylo nutno zohlednit i postupné přepojení objektu s minimálním dopadem do jeho provozu. Po celou dobu realizace stavby byl z naší strany prováděn autorský dozor.

Původní stav:

Nový stav:

Zdroj tepla – kombinace TČ voda/voda s kondenzačními kotli

Zdroj tepla a celý systém vytápění byl navržen pro rekonstruovaný objekt úpravny vody v jihomoravském kraji. Zdrojem tepla je kombinovaný zdroj tepla. Přednostně jsou provozována tepelná čerpadla voda/voda, instalována v počtu 2 ks s nominálním výkonem 43,5 kW. Primárním zdrojem tepelné energie je pitná voda přiváděná do objektu pro její úpravu. Bohužel se jedná o pitnou vodu z povrchového zdroje a teplota primární vody významně klesá v mrazivé období. Z dlouhodobého měření parametrů přiváděné vody bude tento zdroj mimo provoz značnou část topného období.

Jako bivalentní zdroj je z toho důvodu je instalována plynová kotelna s plynovými kondenzačními kotli o jmenovitém výkonu 4x  44,1 (80/60C), tj., instalovaný výkon  176,4 kW. Jen pro zajímavost, instalovaný výkon původní plynové kotelny, činil 818 kW.

Co se týče realizace naší projektové dokumentace, lze konstatovat, že byla provedena velmi zdařile :-).

Nový stav:

Modernizace otopné soustavy – Brno Štýřice

Záměrem investora bylo snížit provozní náklady výměnou zdroje tepla za moderní plynové kondenzační kotle pracující s vyšší účinností a rovněž zajistit dostatečné vyvážení otopné soustavy. Jedná se o bytový dům provedený zděnou technologií, o 5.NP, dvou vchodech. Objekt je krajní v řadové zástavbě, západním štídem navazuje na vedlejší objekt, zde se nachází zdroj tepla a druhá štítová stěna situovaná k východu je ochlazovaná. V bytech u východního štítu se dle investora a uživatelů bytů znančně projevovalo nedotápění otopných těles, byť zde bylo provedeno masivní rozšíření otopné plochy. V roce 2004 bylo provedeno osazení otopných těles termostatickými ventily s termostatickými hlavicemi.

Použité termostatické ventily, s výměnnou kuželkou (3 typy-Kv) neumožnily ale nastavení průtoků jednotlivými tělesy, v soustavě byly použity pouze dva typy kuželek, přičemž jedna z 92%. Byly hodnoceny dvě varianty – vyvážení na patách stoupacích potrubí v první variantě a ve druhé výměna termostatických ventilů za takové, s dostatečnou schopností přednastavení. Vzhledem k tomu, že investiční náklady obou variant byly téměř shodné, byla vybrána varianta č.2, která zároveň zajistí dostatečné přerozdělení topné vody v otopných tělesech a rovněž její vychlazení, čímž bude novým plynovým kotlům v maximální možmé míře umožněno pracovat v kondenzačním režimu. Srovnání po vyhodnocení nové topné sezony bude doplněno.

Původní stav:

Nový stav:

Rodinný dům – KD před dokončením – autorský dozor

– systém řízeného větrání s rekuparací

– domovní ATS pro zvyšování tlaku pitné vody (tlak na vodovodní přípojce 2-2,5 bar)

– domovní čistírna odpadních vod, likvidace vsakem

– systém řízeného větrání s rekuparací

– domovní ATS pro zvyšování tlaku pitné vody (tlak na vodovodní přípojce 2-2,5 bar)

– domovní čistírna odpadních vod, likvidace vsakem

Nový stav:

Výměna rozvodů pitné vody ve výškové budově

V současné době pracujeme na projektové dokumentaci pro výměnu rozvodů pitné vody ve 14-ti podlažním bytovém domě v Brně. Celková výměna proběhla již před 10 lety, ale nějak se ve výsledku nepovedla. Na patě domu je dispoziční tlak 4,1 bar, odtud k nejvýše položeným odběrným místům je to přesně 41,7m. Původně byl objekt již od své výstavby v roce 1972 rozdělen na dvě tlaková pásma v rámci dodávky pitné vody. Obdobným způsobem probíhala i výměna před zmíněnými 10 lety, v rámci instalačních šachet vedou dvě stoupací vedení, ale nějakým nedopatřením se ztratil páteřní rozvod pro první tlakové pásmo a v suterénu je vše spojeno do jednoho, napojeného na ATS.

Kvalitně odvedená práce a snad dobře odůvodněný záměr ušetřit jeden páteřní rozvod vypadá po 10 letech následovně a vyžaduje novou kompletní výměnu. Otázka pro hloubavé…. kolik záplat na 10m potrubí má stávající horizontání rozvod? 🙂 

Havarijní stav:

Zdroj tepla pro BD Brno – odpojení od CZT

Bytový dům o dvou vchodech, 6-ti nadzemních podlažích  v Brně byl původně napojen na CZT. V objektu se nacházejí bytové prostory a komerční prodejní jednotky. Výměníková stanice se nacházela v objektu jiného SVJ – společně pro další 4 vchody. Bytový dům byl postaven v roce 1994 a připojen na zdroj tepla VS pára/voda v objektu, který již zásoboval 2+2 vchody bytových domů z období 1950-1960. Havarijní stav VS, problémy s řízením provozu vyhovující všem SVJ, vč. problematického rozúčtování nákladů na provoz VS i samostné spotřeby tepla, vedly investora k záměru zbudovat pro BD samostaný zdroj tepla. Do objektu byla v minulých letech připravena odbočka CZT pro případnou samostatnou výměníkovou stanici. Záměr investora byl ovšem realizovat samostaný zdroje tepla, ideálně s využitím obnovitelných zdrojů tepla.

Řešení zdroje a odpojení od CZT samozřejmně předcházelo stavební řízení. 

Zdroj byl realizován ve dvou etapách. V první etapě byla zřízena plynová kotelna, příprava pro solární systém a tepelné čerpadlo. Ve druhé fázi, je instalováno tepelné čerpadlo. S instalací solárního systému investor vyčkává, zda tento nebude možné instalovat s využitím nového dotačního programu „Zelená úsporám“.

Pro zdroj tepla bylo nutno přistavět stavební objekt ve vnitrobloku, kde jsou umístěny plynové kondenzační kotle. Tyto jsou instalovány ve výkonu 3×40 kW s možností doplnění 4 kotle. Ale již první sezona 2012/2013 ukázala, že 3 ks kotlů plně postačují. Pro umístění zásobníkového ohřívače a předehřevu solárním systémem byl přistavovaný prostor malý, proto bylo využito vedlejších prostor ve vjezdu do garáží.

Foto z realizace:

RD Brno – Kroftova, 3 b.j. 

Stavební objekt prošel dle požadavku investora rozsáhlou úpravou, vč. střešní nádstavby. Dvě bytové jednotky byly upraveny pro komerční ubytování – max. 8 osob. Byt v podstřešním prostoru byl zbudován pro potřeby majitele. V suterénu objektu byl navíc zřízen nebytový prostor – kancelář. V rámci rekonstrukce byla provedena výměna rozvodů kanalizace, rozvodů pitné vody a v neposlední řadě i celý otopný systém. Tento byl navržen jako nízkoteplotní. Zdrojem tepla byl navržen plynový kondenzační kotel a solární systém pro přípravu teplé vody a možnosti přitápění. Je třeba dodat, že projekt byl připravován v roce 2010 a v rámci prací byl rovněž zpracován posudek a žádost o dotaci v programu „Zelné úsporám“, oblast C – solární termický systém.

V roce 2013 byla na žádost investora provedena kontrola provedených prací. Výsledkem bylo zjištění velké míry nedostaků, navíc realizační firma nebyla schopna práce dokončit včas a díky spoždění stavby invetsor přišel i o dotaci.

Zjištěné nedostatky byly alarmující. Realizaci prováděla firma bez odborných znalostí, přesto je zarážející, že byla zdárně proškolena a zapsána v rámci odborných dodavatelů programu „Zelená úsporám“.

Přehled hlavních nedostatků:

  • původní otopný systém byl navržen z měděnného potrubí. realizační firma provedla záměnu, byť za kvalitní vícevrstvé potrubí, ovšem vždy o dimenzi níže, tj. hlavní rozvody  v dimenzi 28×1,0mm CU zaměnila za plastové potrubí 26×3,0 mm. Obdobným způsobem zaměnila všechny rozvody UT.
  • potrubí solárního systému bylo rovněž zaměněno! Původní měděnné potrubí bylo rovněž zaměněno za plastové vícevrstvé potrubí s max. pracovní teplotou max. 90°C.
  • původně navržené rozdělovače podlahového vytápění s elektronickými řídícími ventily, které zajistí využití solárního systému, byly nahrazeny za klasické termostatické ventily. Rovněž tam, kde měl být rozdělovač podlahového vytápění bez směšovací sady byl pro jistotu doplněn jednotný typ. Rozdělovače byly navíc seskládány ze zbytků z jiných staveb.
  • pro solární systém instalována klasiká expanzní nádoba vhodná pro otopnou soustavu.
  • klasická absence pojistných ventilů na výměnících solárního systému.
  • Nový plynový kotel s uzavřenou spalovací komorou – sání spalovacího vzduchu z venku, ale pro jistotu otevřen zákryt kotle, asi aby byla elektronika vystavena prašnému prostředí stavby.
  • expanzní nádoba umístěna na slepé větvi rozvodu, tj. bez potřebného průtočného zapojení
  • takhle provedené potrubí doopravdy nikdo nezaizoluje – spíše připomíná práci elektrikáře, než topenáře či instalatéra
  • no a odborně napojený žebřík s designovou středovou připojovací armaturou je jen třešinka na dortu

Nekvalitní práce realizační firmy:

Modernizace plynové kotelny – Brno Koliště

Stav plynové kotelny byl po jejím 11-letém provozu naprosto nevyhovující. Značná poruchovost zařízení a nízká účinnost zdroje tepla spojená s    vysokými provozními náklady vedla investora k náhradě stávajícíh plynových kotlů. Původně instalovaný výkon 240 kW – sestávající ze dvou teplovodních koltů o jmenovitém výkonu 120 kW, byl nahrazen novými kondenzačními kotli o jmenovitém výkonu v regulovaném rozsahu 18,9-80 kW (80/60 °C).

Kotelna je zřízena ve velmi stísněném prostoru. Původně plynové spotřebiče odebírali vzduch pro spalování z prostoru kotelny. Nové plynové kotle jsou již v provedení s uzavřenou spalovací komorou, sání vzduchu je provedeno pro každý kotel samostatně z vnějšího prostředí přes fasádu.

Původní stav:

Nový stav:

Novinky

Nastala doba tepelných čerpadel

5.12.2022

Vývoj nezastavíš … . V Brně se 30.11.2022 konala mezinárodní konference „Průmyslová tepelná čerpadla“. Byli jsme u toho!

Program konference (.pdf)

Podzim 2022

20.11.2022

V průběhu celého podzimu probíhala řada školení, konferencí a odborných seminářů napříč celým oborem. Každý si našel své téma, kde čerpal inspiraci a informace. Za všechny určitě stojí za zmínku již. XIII. Sympozium Green Way 2022, které proběhlo 18-19.10.2022 v reprezentativních prostorech Autoklubu ČR.

Nabité profesní jaro 2022

2.5.2022

Letošní jaro je po delší odmlce opět nabité semináři, školeními a veletrhy, zaměřených na novinky a vývoj v technologiích TZB, kterých se průběžně účastníme. Jsme rádi, že je nás tolik, abychom tak nabitý program vůbec stíhali absolvovat. Je určitě příjemnou změnou, se opět vidět s kolegy a odbornými partnery „face to face“. V termínu 19.-22.4.2022, vyšleme své zástupce na veletrh Aquatherm 2022, tak se tam spolu třeba potkáme. Více na https://aquatherm-praha.com

Kancelář v Praze na nové adrese

27.4.2022

Změna je život, proto nás nově nás najdete v nových prostorech – budova BKC Smíchov, Plzeňská 155/113. Budeme se na Vás těšit.

Od září 2021 na nové adrese

10.8.2021

Všichni, kteří míříte za námi do Brna, Vás od září přivítáme na nové adrese. Pokud omylem zaparkujete před původním sídlem, nic se neděje, máte to jen o 54 kroků dále. Najdete nás ve 3.NP, objektu Hlinky 135/68, 603 00 Brno.

Teambuilding

10.8.2021

Dobře víme, že nejen prací, živ je člověk! Proto jsme v polovině června, za krásného počasí vyrazili na sportoviště stmelovat pracovní kolektiv. Po vydatném obědě proběhlo vyhlášení výsledků soutěžního dopoledne a dobré kávě, jsme naší mysl nechali testovat mentálním koučem. Tedy ve výsledku nebylo jasné, kdo z koho… tedy jediné, co nade vše jasné bylo, bylo že jsme všichni pozitivní, samozřejmě jen a pouze ve smyslu dobré nálady.

Rozšiřujeme své řady

25.10.2020

Náš tým neustále rozšiřujeme. V současné chvíli čítá 15 projektantů, kteří jsou specialisté ve svých oborech. Všichni jsou připravení čelit výzvám ve Vašich zajímavých projektech, ať už moderním řešením, odpovědným přístupem, tak diskusí a otevřeností k objevování nových možností.

Chcete-li se stát i Vy součástí našeho týmu, neváhejte se nás kontaktovat.

Aktuálně u nás

29.6.2020

Kancelář v Praze jsme přesunuli, nyní nás najdete na nové adrese: Anděl Park, Karla Engliše 3201/6, 150 00 Praha-Smíchov.

V rámci našich pracovišť i nadále dbáme zvýšené opatrnosti, část pracovních týmu i nadále pracuje formou home-office. Abychom udrželi vzájemnou sounáležitost, tak se průběžně střídáme.

Návštěvy (i ty s rouškou či jinak zakrytým obličejem), prosíme o omezení přepadovek a včasnou informaci o svém úmyslu návštěvy. Klienty, architekty a kolegy ostatních profesí rádi přivítáme v našich prostorech, nicméně i zde bychom rádi preferovali zavedenou formu
vzdálené komunikace např. Teams. U nových zakázek, složitých staveb, ale třeba i u nastavení správné koncepce, porozumění představám investora, je ovšem osobní jednání nenahraditelné. Každý projekt přináší nové výzvy, pojďme jim tedy vstříc.

Pracujeme na plné obrátky, ale je třeba brát zřetel na vývoj současné situace. Z toho důvodu:

Kancelář v Praze je v důsledku situace s nákazou COVID-19 do odvolání uzavřena. Kolegové pracují formou home-office, osobní jednání v této chvíli nejsou možná. Probíhají videokonference a další formy vzdálené komunikace, které umožní řádný postup přípravy projekční dokumentace a plnění smluvních vztahů.

Kancelář v Brně je rozdělena na dva týmy. Jeden, složený z členů, kteří bydlí v docházkové vzdálenosti od kanceláře a nepotřebují pro své přesuny MHD a jiné formy veřejné dopravy, druhá polovina pracuje rovněž formou home-office. Ovšem ani zde, není možné osobní jednání s klienty, architekty či kolegy jiných profesí. Zatím prosím využívejme videokonference a další způsoby vzdálené komunikace.

Konference Vytápění Třeboň 2019

03.05.2019

Stále se vyvíjející trendy v oblasti vytápění budeme diskutovat na konferenci Vytápění Třeboň. Krásné jihočeské město, se každé dva roky stane místem pro setkání odborníků z oboru.

Program letošní konference zde: https://vytapeni.tzb-info.cz/18664-pozvanka-na-25-konferenci-vytapeni-trebon-2019

Nové prostory, na stejné a přesto nové adrese

01.03.2019

Od 1.3.2019 Vás přivítáme v nových prostorech. Naše původní kanceláře nám již byly těsné a jelikož je nás zase více, přestěhovali jsme se do větších a vzdušnějších prostor. Aby jste dorazli až k nám, musíte udělat jen o pár kroků více. Za vykonanou námahu, si u nás můžete vychutnat lahodnou kávu a společně řešit Vaše projekty.

Stále nás tedy najdete ve 4.NP Kongresového centra u BVV, ale vzhledem ke změně správce objektu, se vrací původní adresa tj. Hlinky 487/35, 603 00 Brno.

Transformace společnosti

04.01.2019

Ke 1.1.2019 jsme provedli transformaci společnosti z fyzické osoby na společnost právnickou. Telefonní a emailové kontakty zůstávají beze změn, mění se identifikační údaje firmy, bankovní účty a další, ve vztahu ke státní správě.

Pohled do budoucna i reality na IX.sympoziu GREEN WAY

24.10.2018

Jako již pravidelně, jsme měli možnost nahlédnout do budoucnosti našeho v oboru v rámci IX. sympozia GREEN WAY. Množství velmi zajímavých přednášek,  setkání s odborníky i kolegy, které zde nerozděluje rivalita a konkurenční prostředí, ale společný zájem podělit se o své zkušenosti. 

Shrnuto a podrženo, dva dny nabíjení informacemi.

Nejenom prací živ je člověk

17.08.2018

Práce až nad hlavu, ale i přesto si najdeme čas na zábavu… rozdělili jsme síly do dvou týmů a úspěšně provedli dva úniky. Můžeme vřele doporučit (www.mysteryroom.cz, www.steampunkbrno.cz)

Projekty pro stavby vodního hospodářství

02.08.2018

V rámci léta, jsme významně rozšířili náš tým. V současné chvíli jsme schopni v plném rozsahu zajistit projekční činnost pro stavby vodního hospodářství.

Kontakt

Projekce TZB Prokeš s.r.o.

IČ: 075 96 162

datová schránka: tuwpmcp

kancelář Brno:

Hlinky 135/68
603 00 Brno

737 348 742

737 663 508

info@projekcetzb.eu

kancelář Praha:

BKC Smíchov, Plzeňská 155/113
150 00 Praha-Košíře

737 348 742

731 353 572

info@projekcetzb.eu