Projekt vs. realizace

Realizace projektu úspory energie Stráž nad Nisou

V těchto dnech je spouštěn do provozu výměník pro využití odpadního tepla pro zpětné využití pro technologii, 

absorpční chlazení technologických procesů a přebytky tepla pro vytápění prostor výroby a admin. objektu.

Nový stav:

Modernizace VS z pára/voda na horká voda/voda

V rámci přelomu jara a léta 2018 jsme připravili projektovou dokumentaci na modernizaci výměníkové stanice v rámci Porodnice – Obilní trh, Brno. Dokumentace zahrnovala kompetní přechod z primárního média, kterým byla středotlaká pára, na horkovodní primární síť. Vzhledem ke specifickému.

charakteru objektu a provádění prací na začátku topné sezony, bylo nutno zohlednit i postupné přepojení objektu s minimálním dopadem do jeho provozu. Po celou dobu realizace stavby byl z naší strany prováděn autorský dozor.

Původní stav:

Nový stav:

Zdroj tepla – kombinace TČ voda/voda s kondenzačními kotli

Zdroj tepla a celý systém vytápění byl navržen pro rekonstruovaný objekt úpravny vody v jihomoravském kraji. Zdrojem tepla je kombinovaný zdroj tepla. Přednostně jsou provozována tepelná čerpadla voda/voda, instalována v počtu 2 ks s nominálním výkonem 43,5 kW. Primárním zdrojem tepelné energie je pitná voda přiváděná do objektu pro její úpravu. Bohužel se jedná o pitnou vodu z povrchového zdroje a teplota primární vody významně klesá v mrazivé období. Z dlouhodobého měření parametrů přiváděné vody bude tento zdroj mimo provoz značnou část topného období.

Jako bivalentní zdroj je z toho důvodu je instalována plynová kotelna s plynovými kondenzačními kotli o jmenovitém výkonu 4x  44,1 (80/60C), tj., instalovaný výkon  176,4 kW. Jen pro zajímavost, instalovaný výkon původní plynové kotelny, činil 818 kW.

Co se týče realizace naší projektové dokumentace, lze konstatovat, že byla provedena velmi zdařile :-).

Nový stav:

Modernizace otopné soustavy – Brno Štýřice

Záměrem investora bylo snížit provozní náklady výměnou zdroje tepla za moderní plynové kondenzační kotle pracující s vyšší účinností a rovněž zajistit dostatečné vyvážení otopné soustavy. Jedná se o bytový dům provedený zděnou technologií, o 5.NP, dvou vchodech. Objekt je krajní v řadové zástavbě, západním štídem navazuje na vedlejší objekt, zde se nachází zdroj tepla a druhá štítová stěna situovaná k východu je ochlazovaná. V bytech u východního štítu se dle investora a uživatelů bytů znančně projevovalo nedotápění otopných těles, byť zde bylo provedeno masivní rozšíření otopné plochy. V roce 2004 bylo provedeno osazení otopných těles termostatickými ventily s termostatickými hlavicemi.

Použité termostatické ventily, s výměnnou kuželkou (3 typy-Kv) neumožnily ale nastavení průtoků jednotlivými tělesy, v soustavě byly použity pouze dva typy kuželek, přičemž jedna z 92%. Byly hodnoceny dvě varianty – vyvážení na patách stoupacích potrubí v první variantě a ve druhé výměna termostatických ventilů za takové, s dostatečnou schopností přednastavení. Vzhledem k tomu, že investiční náklady obou variant byly téměř shodné, byla vybrána varianta č.2, která zároveň zajistí dostatečné přerozdělení topné vody v otopných tělesech a rovněž její vychlazení, čímž bude novým plynovým kotlům v maximální možmé míře umožněno pracovat v kondenzačním režimu. Srovnání po vyhodnocení nové topné sezony bude doplněno.

Původní stav:

Nový stav:

Rodinný dům – KD před dokončením – autorský dozor

– systém řízeného větrání s rekuparací

– domovní ATS pro zvyšování tlaku pitné vody (tlak na vodovodní přípojce 2-2,5 bar)

– domovní čistírna odpadních vod, likvidace vsakem

– systém řízeného větrání s rekuparací

– domovní ATS pro zvyšování tlaku pitné vody (tlak na vodovodní přípojce 2-2,5 bar)

– domovní čistírna odpadních vod, likvidace vsakem

Nový stav:

Výměna rozvodů pitné vody ve výškové budově

V současné době pracujeme na projektové dokumentaci pro výměnu rozvodů pitné vody ve 14-ti podlažním bytovém domě v Brně. Celková výměna proběhla již před 10 lety, ale nějak se ve výsledku nepovedla. Na patě domu je dispoziční tlak 4,1 bar, odtud k nejvýše položeným odběrným místům je to přesně 41,7m. Původně byl objekt již od své výstavby v roce 1972 rozdělen na dvě tlaková pásma v rámci dodávky pitné vody. Obdobným způsobem probíhala i výměna před zmíněnými 10 lety, v rámci instalačních šachet vedou dvě stoupací vedení, ale nějakým nedopatřením se ztratil páteřní rozvod pro první tlakové pásmo a v suterénu je vše spojeno do jednoho, napojeného na ATS.

Kvalitně odvedená práce a snad dobře odůvodněný záměr ušetřit jeden páteřní rozvod vypadá po 10 letech následovně a vyžaduje novou kompletní výměnu. Otázka pro hloubavé…. kolik záplat na 10m potrubí má stávající horizontání rozvod? 🙂 

Havarijní stav:

Zdroj tepla pro BD Brno – odpojení od CZT

Bytový dům o dvou vchodech, 6-ti nadzemních podlažích  v Brně byl původně napojen na CZT. V objektu se nacházejí bytové prostory a komerční prodejní jednotky. Výměníková stanice se nacházela v objektu jiného SVJ – společně pro další 4 vchody. Bytový dům byl postaven v roce 1994 a připojen na zdroj tepla VS pára/voda v objektu, který již zásoboval 2+2 vchody bytových domů z období 1950-1960. Havarijní stav VS, problémy s řízením provozu vyhovující všem SVJ, vč. problematického rozúčtování nákladů na provoz VS i samostné spotřeby tepla, vedly investora k záměru zbudovat pro BD samostaný zdroj tepla. Do objektu byla v minulých letech připravena odbočka CZT pro případnou samostatnou výměníkovou stanici. Záměr investora byl ovšem realizovat samostaný zdroje tepla, ideálně s využitím obnovitelných zdrojů tepla.

Řešení zdroje a odpojení od CZT samozřejmně předcházelo stavební řízení. 

Zdroj byl realizován ve dvou etapách. V první etapě byla zřízena plynová kotelna, příprava pro solární systém a tepelné čerpadlo. Ve druhé fázi, je instalováno tepelné čerpadlo. S instalací solárního systému investor vyčkává, zda tento nebude možné instalovat s využitím nového dotačního programu “Zelená úsporám”.

Pro zdroj tepla bylo nutno přistavět stavební objekt ve vnitrobloku, kde jsou umístěny plynové kondenzační kotle. Tyto jsou instalovány ve výkonu 3x40 kW s možností doplnění 4 kotle. Ale již první sezona 2012/2013 ukázala, že 3 ks kotlů plně postačují. Pro umístění zásobníkového ohřívače a předehřevu solárním systémem byl přistavovaný prostor malý, proto bylo využito vedlejších prostor ve vjezdu do garáží.

Foto z realizace:

RD Brno – Kroftova, 3 b.j. 

Stavební objekt prošel dle požadavku investora rozsáhlou úpravou, vč. střešní nádstavby. Dvě bytové jednotky byly upraveny pro komerční ubytování – max. 8 osob. Byt v podstřešním prostoru byl zbudován pro potřeby majitele. V suterénu objektu byl navíc zřízen nebytový prostor – kancelář. V rámci rekonstrukce byla provedena výměna rozvodů kanalizace, rozvodů pitné vody a v neposlední řadě i celý otopný systém. Tento byl navržen jako nízkoteplotní. Zdrojem tepla byl navržen plynový kondenzační kotel a solární systém pro přípravu teplé vody a možnosti přitápění. Je třeba dodat, že projekt byl připravován v roce 2010 a v rámci prací byl rovněž zpracován posudek a žádost o dotaci v programu “Zelné úsporám”, oblast C – solární termický systém.

V roce 2013 byla na žádost investora provedena kontrola provedených prací. Výsledkem bylo zjištění velké míry nedostaků, navíc realizační firma nebyla schopna práce dokončit včas a díky spoždění stavby invetsor přišel i o dotaci.

Zjištěné nedostatky byly alarmující. Realizaci prováděla firma bez odborných znalostí, přesto je zarážející, že byla zdárně proškolena a zapsána v rámci odborných dodavatelů programu “Zelená úsporám”.

Přehled hlavních nedostatků:

  • původní otopný systém byl navržen z měděnného potrubí. realizační firma provedla záměnu, byť za kvalitní vícevrstvé potrubí, ovšem vždy o dimenzi níže, tj. hlavní rozvody  v dimenzi 28x1,0mm CU zaměnila za plastové potrubí 26x3,0 mm. Obdobným způsobem zaměnila všechny rozvody UT.
  • potrubí solárního systému bylo rovněž zaměněno! Původní měděnné potrubí bylo rovněž zaměněno za plastové vícevrstvé potrubí s max. pracovní teplotou max. 90°C.
  • původně navržené rozdělovače podlahového vytápění s elektronickými řídícími ventily, které zajistí využití solárního systému, byly nahrazeny za klasické termostatické ventily. Rovněž tam, kde měl být rozdělovač podlahového vytápění bez směšovací sady byl pro jistotu doplněn jednotný typ. Rozdělovače byly navíc seskládány ze zbytků z jiných staveb.
  • pro solární systém instalována klasiká expanzní nádoba vhodná pro otopnou soustavu.
  • klasická absence pojistných ventilů na výměnících solárního systému.
  • Nový plynový kotel s uzavřenou spalovací komorou – sání spalovacího vzduchu z venku, ale pro jistotu otevřen zákryt kotle, asi aby byla elektronika vystavena prašnému prostředí stavby.
  • expanzní nádoba umístěna na slepé větvi rozvodu, tj. bez potřebného průtočného zapojení
  • takhle provedené potrubí doopravdy nikdo nezaizoluje – spíše připomíná práci elektrikáře, než topenáře či instalatéra
  • no a odborně napojený žebřík s designovou středovou připojovací armaturou je jen třešinka na dortu

Nekvalitní práce realizační firmy:

Modernizace plynové kotelny – Brno Koliště

Stav plynové kotelny byl po jejím 11-letém provozu naprosto nevyhovující. Značná poruchovost zařízení a nízká účinnost zdroje tepla spojená s    vysokými provozními náklady vedla investora k náhradě stávajícíh plynových kotlů. Původně instalovaný výkon 240 kW – sestávající ze dvou teplovodních koltů o jmenovitém výkonu 120 kW, byl nahrazen novými kondenzačními kotli o jmenovitém výkonu v regulovaném rozsahu 18,9-80 kW (80/60 °C).

Kotelna je zřízena ve velmi stísněném prostoru. Původně plynové spotřebiče odebírali vzduch pro spalování z prostoru kotelny. Nové plynové kotle jsou již v provedení s uzavřenou spalovací komorou, sání vzduchu je provedeno pro každý kotel samostatně z vnějšího prostředí přes fasádu.

Původní stav:

Nový stav:

Novinky

Konference Vytápění Třeboň 2019

03.05.2019

Stále se vyvíjející trendy v oblasti vytápění budeme diskutovat na konferenci Vytápění Třeboň. Krásné jihočeské město, se každé dva roky stane místem pro setkání odborníků z oboru.

Program letošní konference zde: https://vytapeni.tzb-info.cz/18664-pozvanka-na-25-konferenci-vytapeni-trebon-2019

Nové prostory, na stejné a přesto nové adrese

01.03.2019

Od 1.3.2019 Vás přivítáme v nových prostorech. Naše původní kanceláře nám již byly těsné a jelikož je nás zase více, přestěhovali jsme se do větších a vzdušnějších prostor. Aby jste dorazli až k nám, musíte udělat jen o pár kroků více. Za vykonanou námahu, si u nás můžete vychutnat lahodnou kávu a společně řešit Vaše projekty.

Stále nás tedy najdete ve 4.NP Kongresového centra u BVV, ale vzhledem ke změně správce objektu, se vrací původní adresa tj. Hlinky 487/35, 603 00 Brno.

Transformace společnosti

04.01.2019

Ke 1.1.2019 jsme provedli transformaci společnosti z fyzické osoby na společnost právnickou. Telefonní a emailové kontakty zůstávají beze změn, mění se identifikační údaje firmy, bankovní účty a další, ve vztahu ke státní správě.

Pohled do budoucna i reality na IX.sympoziu GREEN WAY

24.10.2018

Jako již pravidelně, jsme měli možnost nahlédnout do budoucnosti našeho v oboru v rámci IX. sympozia GREEN WAY. Množství velmi zajímavých přednášek,  setkání s odborníky i kolegy, které zde nerozděluje rivalita a konkurenční prostředí, ale společný zájem podělit se o své zkušenosti. 

Shrnuto a podrženo, dva dny nabíjení informacemi.

Nejenom prací živ je člověk

17.08.2018

Práce až nad hlavu, ale i přesto si najdeme čas na zábavu… rozdělili jsme síly do dvou týmů a úspěšně provedli dva úniky. Můžeme vřele doporučit (www.mysteryroom.cz, www.steampunkbrno.cz)

Projekty pro stavby vodního hospodářství

02.08.2018

V rámci léta, jsme významně rozšířili náš tým. V současné chvíli jsme schopni v plném rozsahu zajistit projekční činnost pro stavby vodního hospodářství.

Kontakt

Projekce TZB Prokeš s.r.o.

IČ: 075 96 162

datová schránka: tuwpmcp

kancelář Brno:

Hlinky 487/35

603 00 Brno

737 348 742

737 663 508

info@projekcetzb.eu

kancelář Praha:

Pobřežní 249/46

186 00 Praha 8 -Karlín

737 348 742

731 353 572

info@projekcetzb.eu